DPS_tlo

Dom Pomocy Społecznej

BRAK ZDJĘCIA GŁÓWNEGO

  Podstawy funkcjonowania jednostki.

  Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. Osiedle Słoneczne 49 funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna od 1 lipca 1995 roku. Podstawę prawną powołania placówki stanowiło zarządzenie Wojewody Kieleckiego Nr 58/95 z dnia 30 czerwca 1995r.
Poczynając od 1 stycznia 1999r roku Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. Osiedle Słoneczne 49 funkcjonuje jako samodzielna placówka pomocy społecznej podległa Starostwu Powiatowemu w Ostrowcu Św.

Opis działalności Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. Oś. Słoneczne 49.

 Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. Os. Słoneczne 49 jest placówką stacjonarną, zapewniającą całodobową opiekę dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz przewlekle psychicznie chorych dorosłych obojga płci.
Warunki bytowe, rodzaj i zakres usług świadczonych przez dom dostosowane są do rodzaju i stopnia niepełnosprawności osób w nim zamieszkujących.

 Dom zlokalizowany jest w centrum miasta. W najbliższym otoczeniu domu znajduje się niewielki ogród umożliwiający mieszkańcom stały kontakt z naturą. Budynek jest wielokondygnacyjny z windą, bez barier architektonicznych, wyposażony w centralne ogrzewanie i bieżącą ciepłą wodę.

 Dom przeznaczony jest dla 151 osób. Pokoje mieszkalne 1-2-3 osobowe. Pokoje mieszkalne wyposażone są w łóżka lub tapczany, stosownie do potrzeb mieszkańca. Każdy mieszkaniec ma swoją szafę i szafkę przyłóżkową. Poza tym każdy pokój wyposażony jest w ławę lub stół, krzesła, fotele, a niektóre pokoje również w telewizory. Większość pokoi posiada własne łazienki

 Prowadzimy dla mieszkańców kuchnię dostosowaną wielkością do ilości i rodzaju przyrządzanych potraw. Jadalnia dostosowana jest do liczby mieszkańców. Poza tym prowadzimy własną pralnię ze stosownym zapleczem.

 W Domu znajdują się trzy dyżurki pielęgniarskie (na każdej kondygnacji) standardowo wyposażone, pomieszczenia rehabilitacyjne wyposażone w nowoczesną aparaturę dostosowaną do rodzaju schorzeń mieszkańców Domu.

 

Poza tym mieszkańcy mają do dyspozycji różnorodne miejsca wspólnego przebywania:
sala zajęć terapeutycznych, pokój telewizyjny, świetlica, biblioteka i czytelnia, kuchenki dla potrzeb mieszkańców, kaplica.

Sposób organizacji i funkcjonowania domu jest dokumentowany. Prawa i obowiązki mieszkańców ustalane są przy udziale samorządu mieszkańców. Funkcjonowanie domu w poszczególnych sferach jego życia, sposoby postępowania w trudnych sytuacjach określają procedury postępowania tworzone przy udziale mieszkańców.

Cele działalności Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. Os. Słoneczne 49.

DPS zapewnia mieszkańcom całodobowa opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne oraz umożliwia rozwój ich osobowości, a w szczególności zapewnia:

- miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne meble i sprzęty, pościel, bieliznę pościelową oraz środki utrzymania higieny osobistej, odzież, obuwie, wyżywienie zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi, jak również dietetycznymi wg wskazań lekarskich;
- opiekę lekarską i pielęgniarską;
- karmienie, ubieranie, mycie, kąpiele osób, które nie są w stanie samodzielnie wykonać tych czynności;
- zabiegi usprawnienia leczniczego (kinezyterapię i fizykoterapię);
- zabiegi usprawnienia psychicznego poprzez różnorodne formy terapii;
- leki i środki opatrunkowe wg wskazań lekarskich;
- edukację i wychowanie poprzez doświadczenie życiowe oraz nauczanie specjalne .

W organizowaniu życia mieszkańców DPS uwzględnia między innymi potrzeby:
- aktywnego trybu życia, zwłaszcza w stosunku do młodych mieszkańców;
- dostępu do kultury, sportu i rekreacji (występy artystyczne , rajdy, wycieczki);
- podtrzymywanie więzi rodzinnych, towarzyskich, kontaktów ze społecznością lokalną.
Organizacja i funkcjonowanie DPS-u uwzględniają stopień psychicznej i fizycznej sprawności mieszkańców, ich prawo do intymnego i godnego życia. ochronę dóbr osobistych, możliwość zachowania samodzielności i wyboru stylu życia.

Placówka wymaga utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia. Podyktowane to jest stanem zdrowotnym mieszkańców i koniecznością zapewnienia całodobowej opieki, bezpieczeństwa oraz higieny podopiecznych.
Kierownictwo domu realizuje taką politykę kadrową, która prowadzi do stabilności zatrudnienia mając na uwadze poprawę jakości sprawowanej nad mieszkańcami opieki. Zakres działań poszczególnych pracowników oraz obszary ich współdziałania są jasno określone w zakresach czynności i procedurach obowiązujących w domu.
Placówką kieruje od chwili jej powstania tj. od 1995 roku dyrektor mgr Stanisław Sulik.
Zastepcą dyrektora d/s Opiekuńczo-Medyczno-Rehabilitacyjnych jest Pani Dorota Krzyżanowska.
Liczba personelu zatrudnionego w domu oraz proporcje zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodowych (personel specjalistyczny, podstawowy, administracyjno-techniczny) są dostosowane do potrzeb mieszkańców.
Praca personelu jest tak zorganizowana, aby przez 24 godziny na dobę zapewniona była wystarczająca liczba pracowników do sprawowania opieki.

Placówka dysponuje aktualnie 151 miejscami całodobowego pobytu. Podopieczni kierowani są do DPS przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. ul. Żabia 40. Z inicjatywą o umieszczenie w naszej placówce może zwrócić się zainteresowany, jego rodzina, osoby fizyczne lub instytucje do właściwego terenowo Ośrodka Pomocy Społecznej, który po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i skompletowaniu niezbędnych dokumentów zwraca się z wnioskiem do PCPR w Ostrowcu Św. o umieszczenie w Domu Pomocy Społeczne. Mieszkańcy kierowani są do DPS-u na czas nieokreślony, a pobyt w placówce odbywa się na zasadzie dobrowolności. Dom jest placówka otwartą.

Placówka świadczy usługi na rzecz mieszkańców w następujących zakresach:

- usługi bytowe polegające na zakwaterowaniu, żywieniu, utrzymaniu czystości i higieny osobistej mieszkańców. Opiekunowie i pokojowe sprawują całodobową opiekę nad pensjonariuszami.
- usługi medyczne sprawowane przez lekarza rodzinnego, lekarzy specjalistów oraz całodobowa opiekę pielęgniarską. Zapewniona jest jest również opieka psychologiczna i psychiatryczna.
- rehabilitacja ruchowa prowadzona przez wykwalifikowanych specjalistów rehabilitacji.
- terapia zajęciowa prowadzona przez wykwalifikowanych terapeutów.
- opieka socjalna w zakresie pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów życiowych. organizowaniu zajęć w czasie wolnym. organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz turnusów rehabilitacyjnych.

Ilość wolnych miejsc: 0


Adres:

ul. Oś. Słoneczne 49

27-400 Ostrowiec Św.

woj: świętokrzyskie, powiat:


Kontakt:

mail: sloneczne@domypomocy.pl

www: sloneczne.domypomocy.pl/

tel. (41) 266 55 53

fax: (41) 263 51 81


Zadaj pytanie:

Klauzula informacyjna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest jednostka, do której kierowane jest zapytanie.

Administrator strony DPS.PL (firma ARISCO Sp. z o.o. biuro: al. Kościuszki 134, 90-451 Łódź, z siedzibą przy ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź ) w żaden sposób nie przetwarza danych osobowych przesyłanych za pomocą powyższego formularza, jak również nie przekazuje ani nie udostępnia tych danych osobom trzecim.

strzałka do góry