DPS_tlo

Dom Pomocy Społecznej Kombatant

ZDJĘCIE GŁÓWNE PLACÓWKI

ZAPROSZENIE

Starość jest ostatnim etapem życia człowieka, który nierozerwalnie ��czy siďż˝ ze ďż˝mierciďż˝. Zmiany w wyglďż˝dzie zewnďż˝trznym, wielonarzďż˝dowo�� schorzeďż˝, zmniejszenie aktywnoďż˝ci spoďż˝ecznej, izolacja, sďż˝ charakterystyczne dla tego okresu ďż˝ycia. Zachodzďż˝ce zmiany psychofizyczne i spoďż˝eczne powodujďż˝, iďż˝ staro�� postrzegana jest w kontekďż˝cie negatywnym, wydaje siďż˝ byďż˝ smutna, czďż˝sto samotna i beznadziejna.

Dom Pomocy Spoďż˝ecznej "Kombatant" w Bytomiu-Miechowicach jest jednostkďż˝, która przeďż˝amuje negatywne stereotypy staroďż˝ci.

Misjďż˝ naszego Domu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia i caďż˝odobowej opieki osobom starszym, pomoc w godnym przeďż˝ywaniu i akceptowaniu ďż˝ycia z zachowaniem samodzielnoďż˝ci oraz rozwój zainteresowaďż˝. Przy tym mieszkaniec Domu jest postrzegany holistycznie wraz z jego ciaďż˝em, duszďż˝, rodzinďż˝ i ďż˝rodowiskiem z którego siďż˝ wywodzi. Logo Domu to dwie dďż˝onie. Jedna oczekujďż˝ca pomocy, druga pomoc dajďż˝ca. W harmonii "bďż˝ogosďż˝awionych dďż˝oni" odnajdujemy szacunek dla drugiego czďż˝owieka, miďż˝o��, troskďż˝ i wzajemne zrozumienie.

Dom Pomocy Spoďż˝ecznej "Kombatant" jest przeznaczony dla kombatantów i ich rodzin; istnieje takďż˝e moďż˝liwo�� przyjďż˝cia osób spoza ďż˝rodowiska. Dom kultywuje tradycje kombatanckie, w tym teďż˝ duchu odbywa siďż˝ wiele imprez i uroczystoďż˝ci okazjonalnych. Dom zapewnia wysoki standard usďż˝ug. Mieszkanie w pomieszczeniach 1, 2, 3 osobowych z wďż˝zďż˝em sanitarnym, caďż˝odobowe wyďż˝ywienie w tym dietetyczne, opiekďż˝ specjalistycznďż˝ sprawowanďż˝ przez wraďż˝liwy, wysoko wykwalifikowany personel oraz szereg usďż˝ug wspomagajďż˝cych. Terapeutycznie oddziaďż˝uje otoczenie posesji Domu i piďż˝knie zagospodarowany i zadbany ogród, bďż˝dďż˝cy miejscem wypoczynku i rekreacji dla jego mieszkaďż˝ców.

Zaproszeniem do Nas niech b�dzie wiersz pt. "Dom"

Dom

Stoi dom du�y, u�miechni�ty, jasny,
Ni to na górce, ni to na dole.
Pi�kny i dobry - bo to dom radosny,
Dom Kombatanta wa�ny i kochany,
A w nim �yj� sobie seniorzy i damy,
Wrota jego szeroko rozwarte,
Jak szlachciury r�ce
Zapraszaj� do �rodka, go�cinnie i z sercem.
A z domu patrz� okna i oczy g��bokie,
Zamy�lone, czasem smutne i cz�sto radosne.
Spogl�daj�, marz�, obserwuj� wiosn�...
Tu azalie przekwit�y i rododendrony,
Co swymi barwami, kolorem i z�otem
Rozsiewa�y urok, zapach i t�sknot�.
Teraz patrz� na rabaty, pi�kne, kolorowe,
Na kwiaty róďż˝norakie, aksamitne,
Subtelne i jak�e wykwintne.
Patrz� te okna jasne i oczy, my�l� i marz�
O dobrym �yciu, sercach, a mo�e mi�o�ci,
Która goďż˝ci w ludziach do póďż˝nej staroďż˝ci.
Dom Kombatanta ma swoje uroki.
Prze�ywa chwile ro�ne, acz t�tni�ce �yciem,
Bo w nim tkwi dusza ogromna, cudowna, bierze siďż˝ za boki
I ka�e �mia� si�, �piewa� i pomarzy� skrycie.

Teresa Wieczorek


OFERTA

Uprzejmie informujemy, iďż˝ Dom Pomocy Spoďż˝ecznej "Kombatant" przyjmuje na warunkach preferencyjnych kombatantów i inne osoby uprawnione. Dom jest jednostkďż˝ organizacyjnďż˝ Miasta Bytomia zapewniajďż˝cďż˝ kompleksowe wsparcie i caďż˝odobowďż˝ opiekďż˝ osobom starszym, pomoc w godnym przeďż˝ywaniu i akceptowaniu ďż˝ycia, zachowanie samodzielnoďż˝ci oraz rozwój zainteresowaďż˝.

Zapewniamy:

 • miejsce zamieszkania w mieszkaniach 1 i 2 osobowych - komfortowe
 • caďż˝odobowďż˝ opiekďż˝ pielďż˝gniarskďż˝
 • kompleksowďż˝ rehabilitacjďż˝
 • zajďż˝cia terapeutyczne
 • domowe wyďż˝ywienie, w tym dietetyczne
 • opiekďż˝ duszpasterskďż˝
 • i wiele innych.

Zakres us�ug ustalany jest w oparciu o indywidualne potrzeby podopiecznego.

Bli�szych informacji udziela dyrektor Domu i pracownik socjalny nr tel. 32 286-37-16, 32 280-01-10

OPIS DOMU

Dom jako placówka o zasięgu ponadlokalnym przeznaczony jest dla 128 osób przebywajďż˝cych w nim na staďż˝e. Pokoje sďż˝ 1, 2 osobowe z kuchenkami oraz 3 osobowe. Kaďż˝de mieszkanie wyposaďż˝one jest w ďż˝azienkďż˝ i balkon. Dom jest przystosowany do potrzeb osób niepeďż˝nosprawnych.

Budynek jest zďż˝oďż˝ony z dwóch obiektów: budynek gďż˝ówny, mieszkalny i budynek socjalny. Budynek mieszkalny skďż˝ada siďż˝ z czterech kondygnacji z komunikacjďż˝ pionowďż˝ (windy osobowe) i poziomďż˝ (dďż˝ugie jasne korytarze). Oprócz cz��ci mieszkalnej posiada równieďż˝ dwie sale gimnastyczne, gabinety do prowadzenia zabiegów fizykoterapii, hydroterapii, masaďż˝u oraz terapii zajďż˝ciowej. W budynku socjalnym znajduje siďż˝ kuchnia, jadalnia, pralnia i kaplica. Wokóďż˝ budynku znajduje siďż˝ piďż˝knie zagospodarowany ogród, gdzie ciďż˝gnďż˝ siďż˝ ďż˝cieďż˝ki spacerowe, stanowiďż˝ce miejsce rekreacji dla mieszkaďż˝ców.

Dom posiada samochód, przystosowany do przewozu osób niepeďż˝nosprawnych, który jest do dyspozycji mieszkaďż˝ców.

Dom Pomocy Spoďż˝ecznej "Kombatant" w Bytomiu jest zlokalizowany w samym centrum osiedla mieszkaniowego dzielnicy Miechowice. W otoczeniu Domu znajdujďż˝ siďż˝ centra handlowe, sklepy umoďż˝liwiajďż˝ce robienie zakupów, w miarďż˝ moďż˝liwoďż˝ci samodzielnie, przez mieszkaďż˝ców. W pobliďż˝u znajduje siďż˝ przystanek autobusowy zapewniajďż˝cy swobodďż˝ w kontaktowaniu siďż˝ mieszkaďż˝ca z rodzinďż˝, przyjacióďż˝mi.

OFERTA USďż˝UG DLA MIESZKAďż˝CÓW TO:

 • sympatyczna i fachowa opieka
 • domowe, smaczne posiďż˝ki, równieďż˝ dietetyczne
 • posďż˝ugi religijne
 • róďż˝norodne formy terapii zajďż˝ciowej i zaj�� rekreacyjnych
 • usďż˝ugi rehabilitacyjne
 • opieka lekarska i pielďż˝gniarska.

Program zaj�� terapeutycznych jest szeroki i dostosowany do potrzeb mieszkaďż˝ców, którzy uczestniczďż˝ w jego wspóďż˝tworzeniu. W jego ramach dziaďż˝ajďż˝ róďż˝ne kluby zainteresowaďż˝, np. chór, redakcja biuletynu wewnďż˝trznego "Nasz Dom", redakcja Radia "Kombatant", grupa teatralna "Bez nazwy", a takďż˝e pracownia terapii zajďż˝ciowej, biblioteka. W Domu dziaďż˝a Koďż˝o Kombatantów nr 12 i Samorzďż˝d Mieszkaďż˝ców. Nawiďż˝zaniu kontaktów spoďż˝ecznych sprzyja przebywanie w pomieszczeniach wspólnego uďż˝ytkowania: pracowni terapii zajďż˝ciowej, sali gimnastycznej, bibliotece oraz korzystanie z alei spacerowych i miejsc wypoczynku nad oczkiem wodnym, znajdujďż˝cym siďż˝ w atrium. Kultywowaniu potrzeb religijnych sďż˝uďż˝y kaplica, w której regularnie odbywajďż˝ siďż˝ naboďż˝eďż˝stwa. Ponadto organizowane sďż˝ zajďż˝cia kulturalno-oďż˝wiatowe, imprezy okolicznoďż˝ciowe, zabawy taneczne, festyny rekreacyjno-sportowe, wycieczki krajoznawcze, projekcje filmów, wystďż˝py artystyczne.

IMPREZY KULTURALNO - REKREACYJNE

Mieszkaďż˝cy Domu Pomocy Spoďż˝ecznej "Kombatant" oprócz opieki medycznej, rehabilitacyjnej i dietetycznej, majďż˝ zapewnione takďż˝e rozrywki kulturalne i rekreacyjne. Bardzo du�� rolďż˝ w usprawnianiu speďż˝niajďż˝ róďż˝norodne zajďż˝cia kulturalno-rekreacyjne. Terapeuci starajďż˝ siďż˝ dostosowaďż˝ program imprez do moďż˝liwoďż˝ci mieszkaďż˝ców, a takďż˝e do ich zainteresowaďż˝.

Terapeuci zapewniaj� mieszka�com regularne wyj�cia do Opery �l�skiej, muzeum i na wszelkie imprezy organizowane przez o�rodki kultury w Bytomiu, jak i poza nim.

Mieszkaďż˝cy jeďż˝d�� na róďż˝nego rodzaju wycieczki, bliďż˝sze np. do Palmiarni w Gliwicach, albo do Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie i dalsze np. do Mosznej, albo do Goczaďż˝kowic.

Oprócz wycieczek krajoznawczych organizujemy równieďż˝ pielgrzymki, np. do ďż˝agiewnik koďż˝o Krakowa, na Górďż˝ ďż˝w. Anny.

Nie wszystkim mieszkaďż˝com stan zdrowia zezwala na podróďż˝e, dlatego w Domu Pomocy Spoďż˝ecznej "Kombatant" organizowane sďż˝ imprezy stacjonarne, odbywajďż˝ce siďż˝ w naszej przestronnej jadalni, lub jeďż˝li aura pozwoli, w przydomowym ogrodzie. ďż˝piew, poezja, wystďż˝py i zabawy oďż˝ywiajďż˝ pobyt w naszym Domu, wypeďż˝niajďż˝ wolny czas, pobudzajďż˝ do aktywnoďż˝ci, sprzyjajďż˝ integracji naszych Mieszkaďż˝ców. Do tego rodzaju imprez nale�� wszelkiego rodzaju spotkania okazjonalne, takie jak Walentynki, Andrzejki, Dzieďż˝ Babci i Dziadka, Tďż˝usty Czwartek, Sylwester, bale karnawaďż˝owe. Dzieci i mďż˝odzieďż˝, z zaprzyjaďż˝nionych szkóďż˝ i przedszkoli, uďż˝wietniajďż˝ programami artystycznymi wszelkie ďż˝wiďż˝ta i imprezy organizowane na terenie naszego Domu. Dom nasz prowadzi sta�� wspóďż˝pracďż˝ z zaprzyjaďż˝nionymi domami pomocy (Lubliniec, Jastrzďż˝bie-Zdrój, ďż˝ubie, Cieszyn i Opole). Zapraszamy mieszkaďż˝ców tych Domów na róďż˝ne imprezy do nas, a nasi mieszkaďż˝cy z przyjemnoďż˝ciďż˝ jeďż˝d�� do nich.

TERAPIA ZAJ�CIOWA

W naszym Domu dziaďż˝a terapia zajďż˝ciowa, a jej celem jest urozmaicenie monotonii dnia naszych mieszkaďż˝ców. Terapia zorganizowana w Domu Pomocy Spoďż˝ecznej "Kombatant" daje kaďż˝demu z naszych mieszkaďż˝ców moďż˝liwo�� wyraďż˝ania siďż˝ w indywidualnej formie, okreďż˝lonej predyspozycjami, i moďż˝liwoďż˝ciami mieszkaďż˝ca. Terapia zajďż˝ciowa organizowana jest stosownie do potrzeb wynikajďż˝cych z indywidualnych planów wspierania mieszkaďż˝ca.

Plan taki opracowany jest przez zespóďż˝ terapeutyczno-opiekuďż˝czy dla kaďż˝dego mieszkaďż˝ca indywidualnie i w miarďż˝ moďż˝liwoďż˝ci z jego udziaďż˝em. Nasi terapeuci starajďż˝ siďż˝ zorganizowaďż˝ czas naszym mieszkaďż˝com proponujďż˝c róďż˝nego rodzaju zajďż˝cia. W naszym Domu dziaďż˝a radio, którego audycje nadawane sďż˝ codziennie od poniedziaďż˝ku do piďż˝tku. Wydawany jest "Nasz Dom" ďż˝ biuletyn Domu Pomocy spoďż˝ecznej "Kombatant". Mamy równieďż˝ zespóďż˝ wokalny, czyli chór, którego wystďż˝py uďż˝wietniajďż˝ róďż˝ne uroczystoďż˝ci. Mieszkaďż˝cy majďż˝ moďż˝liwo�� korzystania z biblioteki, gdzie wypoďż˝yczajďż˝ ksi��ki zarówno do czytania, jak i do sďż˝uchania. Bardzo czďż˝sto odwiedzajďż˝ nasz Dom przedszkolaki i uczniowie z pobliskich zaprzyjaďż˝nionych szkóďż˝ i przedszkoli. Dzieci zawsze wnoszďż˝ sporo radoďż˝ci w nasze progi, a ich programy artystyczne przygotowane specjalnie dla naszych mieszkaďż˝ców cieszďż˝ siďż˝ du�� popularnoďż˝ciďż˝.

Mieszkaďż˝cy naszego Domu majďż˝ moďż˝liwo�� braďż˝ udziaďż˝ w warsztatach terapii, gdzie pod okiem terapeuty odbywajďż˝ siďż˝ zajďż˝cia z zakresu prac artystycznych, prace malarskie, tkackie, hafciarskie, szydeďż˝kowanie, wyszywanie, wyklejanie, a nawet kulinarne (pieczenie ciast i gotowanie). W naszym Domu odbywajďż˝ siďż˝ równieďż˝ zajďż˝cia z choreoterapii, czyli taďż˝ca terapeutycznego, podczas których mieszkaďż˝cy wspólnie z terapeutami przygotowujďż˝ wspaniaďż˝e spektakle teatralne.

Ilość wolnych miejsc: 0


Adres:

ul. Stolarzowicka 33

Bytom

41-908 Bytom

woj: śląskie, powiat: Bytom


Kontakt:

mail: sekretariat@dpskombatant.bytom.pl

www: http://dpskombatant.bytom.pl

tel. (32) 286 37 16 (32)280-01-10


Zadaj pytanie:

Klauzula informacyjna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest jednostka, do której kierowane jest zapytanie.

Administrator strony DPS.PL (firma ARISCO Sp. z o.o. biuro: al. Kościuszki 134, 90-451 Łódź, z siedzibą przy ul. Nawrot 114, 90-029 Łódź ) w żaden sposób nie przetwarza danych osobowych przesyłanych za pomocą powyższego formularza, jak również nie przekazuje ani nie udostępnia tych danych osobom trzecim.

strzałka do góry